Denetimden kaçan AKP'nin yolsuzlukları!

►►►

Denetlenmekten kaçınan AKP iktidarı tarafından yapılan yasal düzenlemelerle yeniden biçimlendirilen Sayıştay’ın Maliye Bakanlığı raporundaki bilgiler...

AKP yolsuzlukları bunlar!

Halktan kaçırılan Sayıştay'ın Maliye Bakanlığı raporu ortaya çıktı, 

yolsuzluklar her yere saçıldı

Politikacıların, bürokratların halkın paralarını nasıl harcadığına ilişkin hazırlanan Sayıştay raporlarının Meclise sunulmaması sonucu ortaya çıkan skandalın yankıları sürerken, Sayıştay'ın Maliye Bakanlığı raporu ortaya çıktı. Açığa çıkan gerçekler AKP hükümetinin denetimden neden kaçtığını gözler önüne serdi. 

Kamu kuruluşlarının denetiminden sorumlu Sayıştay’ın yetkilerini sınırlayarak denetimden kaçınan AKP hükümetinin, Meclis’e gönderilmesine engel olduğu 2011 Sayıştay raporları ortaya çıkmaya başladı. 

Cumhuriyet Gazetesi’nden Ayşe Sayın’ın ulaştığı Sayıştay tarafından hazırlanan 2011 Maliye Bakanlığı denetim raporuna göre birçok kamu kurumunun iç denetim yapmadığı, hazine gelirlerinin dini kurumlara aktarıldığı, Kuvyet Türk Katılım Bankası'na kesilen ceza uygulanmadığı, belediyelerin yeşil alanları kiraladığı, memurlara profesör ödeneği verildiği ve tayin edilen memurlara çift maaş ödendiği öğrenildi. 

Kamu kurumlarını dışarıdan denetleme yetkisine sahip tek bağımsız kurum olan Sayıştay’ın Maliye Bakanlığı'na ilişkin hazırladığı raporda, kamu kurumlarının mali tablolarını kendilerine iletmemeleri nedeniyle denetim görevini yerine getiremediği kaydedildi. Kamu kurumlarının iç denetim birimlerini ya hiç oluşturmadığı ya da eksik oluşturduğunu ifade eden Sayıştay, Maliye Bakanlığı’nın mali tabloları ve bu tabloların dayanağı olan belgeleri de kendilerine iletmeyerek “denetim görevini zora soktuğunu” dile getirdi.

Söz konusu raporların onaylanmaması ve gönderilmemesinde başkanlığın hiçbir yetkisi olmadığını ifade eden Sayıştay, denetim yılına esas 2011 yılı mali tablolarının Sayıştay denetimine sunulmaması nedeniyle Sayıştay’ın mali tablolara ilişkin görüş bildiremediğine dikkat çekildi.
 
Denetlenmekten kaçınan AKP iktidarı tarafından yapılan yasal düzenlemelerle yeniden biçimlendirilen Sayıştay’ın Maliye Bakanlığı raporunda şu bilgilere yer verildi:

Hazine gelirinin yüzde 25’i Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı’na aktarıldı
 
Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisli cami ve mescitlerin ticari nitelikli ünitelerinin kiralanması yetkisinin herhangi bir mevzuata dayanmaksızın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiği ve bu devre istinaden başkanlıkça söz konusu Hazine gelirlerinin yüzde 25’inin bir vakfa (Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı) aktarıldığı görülmüştür. (...) Gelirlerin yüzde 30’unun, arz bedeli Hazine’ye, yüzde 10’unun taşınmazın bağlı olduğu müftülüğe, yüzde 25’inin Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı’na, yüzde 35’inin ise ilgili cami derneğine veya vakfına aktarılacağı kararlaştırılmıştır. 

Dolayısıyla herhangi bir dayanaktan yoksun olarak Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan 21.12.2006 tarihli protokolle, kira gelirlerinin yüzde 70’inin dağıtılması inisiyatifinin başkanlığa bırakılmış olması; mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazların kiraya verilmesi sonucu elde edilen ve kamuya ait olması gereken genel bütçe gelirlerinin vakfa aktarılması yolu açılmıştır. Söz konusu yönetmelik hükümleri yeniden düzenlenmelidir.

Devlete 13 kat kazık
 
Devlete ait taşınmazların kira gelirlerinin piyasa rayicine göre ayarlanmasına imkan veren yönetmelik değiştirilmiş, rayiç ayarlaması kaldırılmıştı. Bu uygulamanın sonucu olarak kamu taşınmazları düşük kira bedelleriyle kiralanmaya, kiralayanlar tarafından çok daha yüksek bedellere üçüncü kişilere kiralanmış. Bu durumun somut örneği İstanbul Sarıyer ilçesinde bulunan 154 ada 114 parsel No’lu taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu, 2010 yılı bedeliyle 110 bin 135 liraya özel kişilere kiralandı. Hal lehtarının taşınmazı kiraya vererek üçüncü kişilere kullandırması karşılığında elde ettiği 2010 yılı toplam kira bedeli 1 milyon 466 bin 273 lira olarak saptandı. Aynı taşınmazın hak lehtarı ve kiracılar tarafından kullanım bedelleri arasındaki fark 13 kat olarak belirlendi.

Belediyelere verilen taşınmazlar ticari alana çevrildi
 
İmar planına göre yol, park, meydan, yeşil alan, havuz, gölet, paten pisti, merasim alanı olarak belediyelere verilen taşınmazlar, kullanım amacına aykırı olarak ticari alanlar haline getirilip üçüncü şahıslara kiralandı. Bu kapsamda İstanbul Kadıköy Kalamış Mahallesi’ndeki 427 No’lu adada bulunan ve yeşil alan tahsisi yapılan arsa, Fenerbahçe, Galatasaray kulüplerine verilerek, sosyal tesisi, konukevi, restoran haline getirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli 29 bin metrekare büyüklüğündeki Bahçelievler’deki Buz Paten Sarayı içinde yer alan eklentiler de “kafeterya, nikâh salonu, spor malzemesi mağazası” olarak 3. kişilere amaç dışı olarak kiralandı.

Kuveyt Türk’e kesilen ceza uygulanmadı
 
Tahakkuk eden ve tahsili gerçekleşen gümrük vergisi gelirlerinin emanet hesaplarında bekletildiği, dolayısıyla tahsilâtı yapılmış gelirlerin bütçe gelirleri ve gelir hesaplarına geç kaydedildiği tespit edilmiştir. (...) Protokol çerçevesinde vergi tahsilâtları yaparak tahsil edilen tutarları Erenköy saymanlık hesabına göndererek Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından bazı günlere ait tahsilâtların saymanlık banka hesabına geç gönderildiği ve geç gönderme neticesinde protokolün “tarafların yükümlülükleri” başlıklı maddesinde öngörülen gecikme zammı ve cezanın uygulanmadığı tespit edilmiştir. Vergi tahsilâtları yaparak, tahsil edilen tutarları Erenköy Saymanlık Müdürlüğü hesabına göndere Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından bazı günlere ait tahsilâtların muhasebe birimi banka hesabına geç gönderildiği ve bu geç gönderilme neticesinde öngörülen toplam 10 bin 2457 lira gecikme zammı ve 232 bin 425 lira cezanın uygulanmadığı tespit edilmiştir.

Memura, üniversite ödeneği
 
Bakanlık taşra teşkilatında memur ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrolarında görev yapan personele, yükseköğretim kurumlarında görevli personel için öngörülmüş olan “Eğitim öğretim ödeneği” ve “Üniversite ödeneği” ödemesi yapıldığı görülmüştür.

Personele ‘mükerrer’ ödeme
 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli personelden, maaş ödemesi yapıldıktan sonra görev yeri değişenlere hem eski hem de yeni görev yerlerinden ilgili aylara ait tam maaşlarının mükerrer ödendiği, bu mükerrer ödemelerin kişilerce iade edilmesine rağmen benzer şekilde ödeme yapılmasını önleyecek kontrollerin olmadığı görülmüştür.

Personele ayni değil, nakdi yardım
 
Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı’nca yapılan ek çalışma karşılıkları ödemelerinin incelenmesi neticesinde Hesap Uzmanlar Kurulu Grup Başkanlıkları’nda oluşturulan rapor okuma ve değerlendirme komisyonlarında görevli vergi müfettişlerine gün içinde birden fazla huzur hakkı ödemesi yapıldığı görülmüştür. Bakanlıkta görevli memurlara yapılan giyecek yardımlarının incelenmesi neticesinde; ayni yardım alması gereken unvanlardaki personele nakdi yardım yapıldığı ve giyecek yardımından faydalanması mevzuatta öngörülmeyen kişilere giyecek yardımı yapıldığı görülmüştür.

Anlayana SivriSinekCaz